Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 6 & 7: Vấn đề quản lý và tổ chức quản lý cấu hình & kiểm soát thay đổi

Chọn người phù hợp
Động lực nhân sự bảo trì
Một số cách để thúc đẩy nhâ sự thông qua, khen thưởng, giám sát phù hợp, mẫu phân công việc và công nhận :
Khen thưởng:
Cấp trên giám sát:
Mẫu phân công việc :
Công nhận:
Cấu trúc nghề nghiệp :
Truyền thông
Người tài nguyên tương xứng thích hợp
Kiến thức phạm vi