Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 8: Các công cụ bảo trì

Có một vài nhà cung cấp phát triển mở rộng thị trường các công cụ rất đa dạng hỗ trợ bảo trì phần mềm. Một số yếu tố khi xem xét chọn lựa
Khả năng: hỗ trợ tác vụ thực thi (tính tự động, hay làm tay)
Chức năng: xem xét tính năng tự động
Chí phí và lợi ích:
Platforms: Win, Linux, …
Ngôn ngữ lập trình: hỗ trợ ngôn ngữ Java, Ada, C, C++,Cobol, Fortran, Modula-2, Lisp and Prolog, …
Tính dễ dụng: ví dụ: command line or menu-driven
Tính mở của kiến trúc:tính mở rộng và khả chuyển của CASE-tools
Tính ổn định của nhà cung cấp
Văn hoá tổ chức: a working culture và work patterns. Để tăng cơ hội công cụ được chấp nhận bởi người dùng cuối, cần thiết xem xét đển văn hoá và mẫu công việc.