Thực hành UNIX/Linux - phần 1

Giới thiệu Khái niệm cơ bản về người dùng - account Các lệnh cơ bản trong Linux/Unix Hệ thống file, lệnh thao tác trên hệ thống file Đổi hướng xuất nhập, pipe Trình soạn thảo vi (visual intepreter)
Thực hành trên hệ điều hành *nix Có thể login trực tiếp hay dùng chương trình telnet/ssh để kết nối đến máy *nix Mỗi người dùng phải có một tài khoản (account) để sử dụng hệ thống. Mỗi tài khoản gồm có:
Tên sử dụng (username) Mật khẩu (password) Thư mục làm việc (home directory)