Thực hành UNIX/Linux - phần 3

Cơ bản về lập trình POSIX pthread Lập trình IPC dùng signal, pipe, shared memory Giải quyết tranh chấp bằng SVR4 semaphore Giải quyết tranh chấp trên POSIX thread
Các thread trong cùng một process thì chia sẻ các phần sau
mã (text section) dữ liệu (data section) các file descriptors

Các vùng riêng của mỗi thread
Thread ID Stack Thanh ghi