Tích hợp FileNet với IBM Content Manager

Phân tích, thiết kế và mô hình hóa khi sử dụng FileNet Business Process Manager và IBM Content Manager
Một ví dụ sử dụng kịch bản "Công ty ABC" Peng Shi, Kỹ sư phần mềm, Phát triển IBM Content Manager, IBM Japan Dipayan Gangopadhyay, Cố vấn cao cấp, IBM Research, IBM Japan Tóm tắt: Đây là bài đầu tiên trong loạt bốn bài viết chỉ cho bạn cách tích hợp FileNet Business Process Management (FileNet BPM- Quản lý quy trình nghiệp vụ FileNet) với IBM Content Manager (IBM ECM - Nhà quản lý nội dung doanh nghiệp của IBM) phiên bản 8 (CM8). Tận dụng các tính năng tốt nhất của cả hai FileNet và Content Manager nhờ cho phép FileNet BPM sử dụng IBM Content Manager làm kho lưu trữ nội dung của nó.