Tiểu luận: Nghiên cứu phương pháp sáng tạo trên điện thoại di động

Đề tài Nghiên cứu phương pháp sáng tạo trên điện thoại di động trình bày về cơ sở lý thuyết – phương pháp luận nghiên cứu khoa học, phương pháp chung trong giải quyết bài toán, phương pháp giải quyết vấn đề - bài toán phát minh, sáng chế, phương pháp sáng tạo trên điện thoại di động.