Tiểu luận: Phân tích nội dung, những nguyên lý sáng tạo có trong các mẫu thiết kế hướng đối tượng thông dụng

Đề tài Phân tích nội dung, những nguyên lý sáng tạo có trong các mẫu thiết kế hướng đối tượng thông dụng trình bày tổng quan về Design pattern, lịch sử design pattern, hệ thống các mẫu design pattern. Phân tích nội dung và tính sáng tạo trong các mẫu design pattern.