Tiểu luận: Phương pháp SCAMPER và một số ứng dụng của phương pháp này

Đề tài Phương pháp SCAMPER và một số ứng dụng của phương pháp này trình bày lịch sử của phương pháp SCAMPER, các kỹ thuật trong SCAMPER5 Put to another uses (Đưa vào sử dụng với mục đích khác). Bob Eberle, một người đứng đầu ở CPSI trong vào 30 năm, ông ta đã tạo nguồn cảm hứng kết hợp nguyên tắc sáng tạo đển các lớp học. ông ta được mệnh danh là “một người đam mê tư duy sáng tạo không mệt mỏi và gửi thông điệp này đi xa hơn và rộng hơn.”. SCAMPER trở thành một công cụ tra cứu về các cách tư duy sáng tạo, điều đó có thể giúp con người thay đổi những sản phẩm có sẵn hoặc tạo ra một sản phẩm mới.