Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục có những nội dung chủ yếu là: giáo dục phải phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; học đi với lao động, lý luận phải liên hệ với thực tế; giáo dục đạo đức là hàng đầu; giáo dục là sự nghiệp của quần chúng; nhà trường phải liên hệ chặt chẽ với gia đình và xã hội; giáo dục phải cho mọi đối tượng trong xã hội; người dạy phải có đạo đức và trình độ chuyên môn giỏi; trong trường cần có dân chủ, thầy thi đua dạy, trò thi đua học. Bài viết sau đây sẽ làm rõ hơn về tư tưởng của Người về giáo dục, mời bạn đọc cùng tham khảo.