UML mô hình hóa nghiệp vụ

Trực quan hóa những hệ thống phức tạp
Dễ giao tiếp, dễ truyền đạt
Giúp thực hiện những giải pháp dễ dàng hơn. Chúng ta có thể so sánh và tối ưu hóa
Nắm bắt được các yêu cầu nghiệp vụ
Xác định được phạm vi hệ thống
Biểu diễn sự thay đổi, cải tiến qui trình đã tồn tại, hoặc xây dựng qui trình mới, hoặc nâng cấp môi trường, …