WebSphere DataPower và DB2 pureXML

Xác thực lược đồ và nội dung XML thông qua sử dụng WebSphere DataPower và DB2 pureXML Susan Malaika, Chuyên viên kỹ thuật cao cấp, IBM Japan Christian Pichler, Giải pháp máy chủ dữ liệu, IBM Tóm tắt: Hiểu cách IBM® DB2® pureXML™ với tính năng mạnh, và cung cấp truy cập linh hoạt và nhanh chóng đến các tài liệu XML được xác thực. WebSphere DataPower Appliance thực hiện việc xác thực XML, và cơ sở dữ liệu DB2 pureXML quản lý kho lưu trữ, lập chỉ mục, và các truy vấn XML. Giới thiệu Các định dạng công nghiệp là phần quan trọng của trao đổi thông tin chuẩn hoá giữa các hệ thống thông tin khác nhau thông qua ngành công nghiệp này, gồm chăm sóc y tế, bảo hiểm, kinh doanh tài chính.