• Cơ sở dữ liệu phân tán - Chương 5 Biến đổi các truy vấn toàn cục thành các truy vấn mảnh

  Cơ sở dữ liệu phân tán - Chương 5 Biến đổi các truy vấn toàn cục thành các truy vấn mảnh

  Biểu thức đại số quan hệ. Cây toán tử của truy vấn. Các phép biến đổi tương đương. Tiêu chuẩn 1 và 2. Đồ thị toán tử và biểu thức con chung. Biểu thức chuẩn tắc. Đại số quan hệ định tính. Tiêu chuẩn 3 và 4. Đơn giản hóa các quan hệ được phân mảnh ngang. Đơn giản hóa phép kết giữa các quan hệ được phân mảnh ngang. Tiêu chuẩn 5. Sử...

   46 p cit 21/03/2013 192 1

 • Cơ sở dữ liệu phân tán - Chương 4 Thiết kế CSDL phân tán

  Cơ sở dữ liệu phân tán - Chương 4 Thiết kế CSDL phân tán

  Các bước thiết kế cơ sở dữ liệu Thiết kế CSDL tập trung Thiết kế lược đồ ý niệm. Thiết kế CSDL vật lý. Thiết kế CSDL phân tán Thiết kế lược đồ toàn cục. Thiết kế phân mảnh. Thiết kế định vị mảnh. Thiết kế CSDL vật lý cục bộ. Các bước thiết kế cơ sở dữ liệu Thiết kế CSDL phân tán: cần phải hiểu biết thật

   28 p cit 21/03/2013 189 1

 • Cơ sở dữ liệu phân tán - Chương 3 Các mức trong suốt phân tán

  Cơ sở dữ liệu phân tán - Chương 3 Các mức trong suốt phân tán

  Kiến trúc tham khảo của CSDL phân tán Lược đồ toàn cục Lược đồ phân mảnh Lược đồ định vị Các lược đồ độc lập nơi Lược đồ ánh xạ cục bộ 1 Lược

   41 p cit 21/03/2013 224 1

 • Cơ sở dữ liệu phân tán - Chương 2 Tổng quan về cơ sở dữ liệu

  Cơ sở dữ liệu phân tán - Chương 2 Tổng quan về cơ sở dữ liệu

  Cơ sở dữ liệu database Cơ sở dữ liệu là sự tập hợp có tổ chức các dữ liệu có liên quan luận lý với nhau. Dữ liệu (data) Có tổ chức (organized) Có liên quan luận lý (logically related) Cơ sở dữ liệu quan hệ relational database CSDL quan hệ là CSDL mà dữ liệu được lưu trữ trong các bảng. Các khái niệm của CSDL quan hệ Một số thuật ngữ Miền (domain)...

   21 p cit 21/03/2013 180 1

 • Cơ sở dữ liệu phân tán

  Cơ sở dữ liệu phân tán

  Định nghĩa 1 Cơ sở dữ liệu phân tán (distributed database) là sự tập hợp dữ liệu mà về mặt luận lý chúng thuộc cùng một hệ thống nhưng được đặt ở nhiều nơi (site) của một mạng máy tính. Sự phân tán dữ liệu (data distribution): dữ liệu phải được phân tán ở nhiều nơi. Sự tương quan luận lý (logical correlation): dữ liệu của các nơi được...

   25 p cit 21/03/2013 168 1

 • Unit OS6: Device Management - 6.3. Windows I/O Processing

  Unit OS6: Device Management - 6.3. Windows I/O Processing

  These materials are part of the Windows Operating System Internals Curriculum Development Kit, developed by David A. Solomon and Mark E. Russinovich with Andreas Polze Microsoft has licensed these materials from David Solomon Expert Seminars, Inc. for distribution to academic organizations solely for use in academic environments (and not for commercial use)

   46 p cit 19/03/2013 122 1

 • Unit OS6: Device Management - 6.2. The Windows I/O System Components

  Unit OS6: Device Management - 6.2. The Windows I/O System Components

  These materials are part of the Windows Operating System Internals Curriculum Development Kit, developed by David A. Solomon and Mark E. Russinovich with Andreas Polze Microsoft has licensed these materials from David Solomon Expert Seminars, Inc. for distribution to academic organizations solely for use in academic environments (and not for commercial use)

   28 p cit 19/03/2013 110 1

 • Unit OS6: Device Management - 6.1. Principles of I/O Systems

  Unit OS6: Device Management - 6.1. Principles of I/O Systems

  These materials are part of the Windows Operating System Internals Curriculum Development Kit, developed by David A. Solomon and Mark E. Russinovich with Andreas Polze Microsoft has licensed these materials from David Solomon Expert Seminars, Inc. for distribution to academic organizations solely for use in academic environments (and not for commercial use)

   17 p cit 19/03/2013 125 1

 • Lập trình hướng đối tượng với C++

  Lập trình hướng đối tượng với C++

  Lập trình tuyến tính : Còn gọi là lập trình phi cấu trúc Giải quyết các bài toán tương nhỏ, đối đơn giản Đặc điểm: Chỉ gồm một chương trình chính Gồm một dãy tuần tự các câu lệnh Chương trình ngắn, ít hơn 100 dòng

   29 p cit 19/03/2013 207 3

 • Lập trình hướng đối tượng - CHƯƠNG VI: Khuôn hình

  Lập trình hướng đối tượng - CHƯƠNG VI: Khuôn hình

  Ví dụ 1: xây dựng hàm tìm max của hai số thực Xây dựng hàm tính max của ba số thực Xây dựng hàm tính max của n số thực Giải quyết: Nạp chồng hàm max Vấn đề được giải quyết, nhưng phải viết n hàm

   13 p cit 19/03/2013 139 2

 • Lập trình hướng đối tượng - CHƯƠNG V: Tính đa cấu hình

  Lập trình hướng đối tượng - CHƯƠNG V: Tính đa cấu hình

  Kết gán sớm và kết gán muộn Khi đối tượng nhận một thông báo thực hiện một phương thức, hệ thống sẽ: Kiểm tra cú pháp của thông báo Gắn thông báo đó với 1 định nghĩa hàm cụ thể Việc kết gán có thể xảy ra ở hai thời điểm: Lúc biên dịch chương trình  Kết gán sớm Lúc chạy chương trình  Kết gán muộn

   9 p cit 19/03/2013 167 2

 • Lập trình hướng đối tượng - CHƯƠNG IV: Kế thừa

  Lập trình hướng đối tượng - CHƯƠNG IV: Kế thừa

  Kế thừa: là khả năng cho phép xây dựng một lớp mới Được thừa hưởng các thành phần từ một hay nhiều lớp đã có (lớp cơ sở). Trong lớp ta có thể bổ sung thêm các thành phần hoặc định nghĩa lại các thành phần

   26 p cit 19/03/2013 160 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số