• Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam, các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p cit 12/01/2016 195 1

 • Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh (Dùng cho sinh viên cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh): Phần 1

  Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh (Dùng cho sinh viên cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh): Phần 1

  (NB) Phần 1 Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh (Dùng cho sinh viên cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh) gồm nội dung các chương: Chương 1 - Một số hàm thông dụng, chương 2 - Cơ sở dữ liệu trên excel, chương 3 - Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu.

   60 p cit 29/12/2015 228 1

 • Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh (Dùng cho sinh viên cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh): Phần 2

  Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh (Dùng cho sinh viên cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh): Phần 2

  (NB) Phần 2 Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh (Dùng cho sinh viên cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh) gồm nội dung các chương: Chương 4 - Các hàm tài chính, chương 5 - Các bài toán ứng dụng trong kinh doanh. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   51 p cit 29/12/2015 263 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 2 trình bày các nội dung về kế toán bất động sản đầu tư. Sau khi học xong chương này sinh viên có thể: Giải thích bản chất của bất động sản đầu tư và phân biệt với các tài sản khác như bất động sản hàng hóa và bất động sản chủ sở hữu sử dụng, giải thích được nguyên tắc ghi nhận và đánh giá bất động sản đầu tư, xử lý...

   18 p cit 29/12/2015 161 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 chương 7 trình bày về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau khi nghiên cứu chương này người học có thể: Hiểu được các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của lợi nhuận kế toán và thu nhập tính thuế; giải thích và vận dụng được khái niệm chênh lệch tạm thời, giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế của tài sản và nợ...

   22 p cit 29/12/2015 230 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 (phần 1) - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 (phần 1) - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 1 (phần 1) cung cấp cho sinh viên kiến thức về kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Sau khi học xong chương này người học có thể: Giải thích các khái niệm cơ bản về đơn vị tiền tệ kế toán, tỷ giá hối đoái, khoản mục tiền tệ, phi tiền tệ gắn với các hoạt động có phát sinh ngoại tệ trong doanh nghiệp;...

   23 p cit 29/12/2015 174 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 6 trình bày về kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng. Sau khi học xong chương này người học có thể: Giải thích được các khái niệm dự phòng phải trả, nợ tiềm tàng; áp dụng được các điều kiện ghi nhận và đánh giá dự phòng nợ phải trả; hiểu được cách thức trình bày các khoản dự phòng phải trả cũng như nợ tiềm tàng trên...

   14 p cit 29/12/2015 198 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức về kế toán đầu tư tài chính. Mục tiêu của chương này gồm: Trình bày cách phân loại các khoản đầu tư tài chính và giải thích sự khác biệt, trình bày các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá các khoản đầu tư tài chính, phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến đầu tư tài chính trên hệ thống tài...

   25 p cit 29/12/2015 175 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 (phần 2) - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 (phần 2) - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 1 (phần 2) cung cấp cho người học các kiến thức về kế toán xuất nhập khẩu ủy thác như: Thủ tục xuất nhập khẩu ủy thác, chứng từ xuất khẩu, chứng từ nhập khẩu, kế toán xuất khẩu uỷ thác,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   9 p cit 29/12/2015 171 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 3 đề cập đến những nội dung liên quan đến nghiệp vụ kế toán thuê tài sản. Mục tiêu của chương này nhằm: Giải thích được cơ sở và bản chất việc phân loại thuê tài chính và thuê hoạt động; phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến thuê tài sản; trình bày các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá và trình bày nghiệp vụ thuê tài sản...

   16 p cit 29/12/2015 213 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 5 trình bày các kiến thức về kế toán công ty cổ phần. Mục tiêu của chương này nhằm: Trình bày các đặc điểm và cơ cấu tổ chức hoạt động của một công ty cổ phần; phân biệt các trường hợp huy động vốn trong công ty cổ phần, các trường hợp thay đổi vốn chủ sở hữu; xử lý trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ liên quan...

   21 p cit 29/12/2015 202 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 4 trang bị cho người học những hiểu biết về khóa sổ và lập báo cáo tài chính. Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Giải thích được các nguyên tắc kế toán áp dụng trong việc xác định lợi nhuận trong một thời kỳ, thực hiện các bút toán điều chỉnh và khóa sổ cơ bản, lập các báo cáo tài chính đơn giản, phân tích một số chỉ...

   14 p cit 29/12/2015 150 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số