• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 3 đề cập đến vấn đề tài khoản và ghi sổ kép. Mục tiêu của chương này gồm có: Giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán; áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán; xác lập và nhận biết mối quan hệ giữa tài khoản tổng hợp và tài...

   15 p cit 29/12/2015 156 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 2 của bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày về báo cáo tài chính. Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Trình bày mục đích và ý nghĩa của báo cáo tài chính, giải thích kết cấu và nội dung của các báo cáo tài chính, giải thích các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản, giải thích những hạn chế của báo cáo tài chính.

   21 p cit 29/12/2015 173 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thức về kế toán doanh nghiệp sản xuất. Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Trình bày những đặc điểm của hoạt động sản xuất trong các doanh nghiệp, giải thích các bộ phận cấu thành giá thành sản phẩm, trình bày cách thức tính toán giá thành của một doanh nghiệp...

   9 p cit 29/12/2015 180 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5+6 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5+6 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 5+6 cung cấp cho người học những kiến thức về quy trình kế toán và hệ thống thông tin kế toán. Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Nêu được các bước công việc trong một quy trình kế toán; giải thích được vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán; trình bày được nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán chủ...

   12 p cit 29/12/2015 143 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 7 trang bị cho người học những biết về kế toán trong doanh nghiệp thương mại. Mục tiêu của chương này gồm: Trình bày hoạt động mua hàng và bán hàng tại doanh nghiệp thương mại, mô tả sơ đồ hạch toán tổng quát của doanh nghiệp thương mại, tính toán giá trị hàng tồn kho tại doanh nghiệp,...và một số nội dung liên quan khác. Mời các bạn...

   16 p cit 29/12/2015 142 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 (phần 1) - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 (phần 1) - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về kiểm soát hệ thống thông tin kế toán. Trong phần 1 sau đây sẽ giúp người học trình bày khái niệm kiểm soát trong tổ chức và giải thích cấu trúc hệ thống kiểm soát nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p cit 29/12/2015 191 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 2 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 2 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về tài liệu hóa hệ thống thông tin kế toán. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể giải thích được tầm quan trọng của tài liệu hóa hệ thống, biết cách ứng dụng các công cụ tài liệu hóa hệ thống để mô tả hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p cit 29/12/2015 128 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 1 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 1 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 1 trình bày các kiến thức liên quan đến hệ thống thông tin kế toán hướng tích hợp. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Trình bày các quy trình kinh doanh cơ bản, giải thích sự cần thiết của việc tích hợp hệ thống thông tin, phân cấp mức độ tác động của công nghệ thông tin đến HTTTKT, giải...

   49 p cit 29/12/2015 160 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Đề cương chi tiết - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Đề cương chi tiết - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin hướng tích hợp bao gồm thiết kế và kiểm soát hệ thống kế toán trong môi trường máy, các quy trình kế toán cơ bản cũng như đánh giá kế toán máy qua các phần mềm kế toán. Bài giảng gồm có 6 chương, mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   10 p cit 29/12/2015 228 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 4 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 4 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 4 trình bày các quy trình kế toán. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Trình bày các quy trình kế toán cơ bản (Quy trình bán hàng, quy trình mua hàng), đề xuất thủ tục kiểm soát ở các giai đoạn của từng quy trình.

   37 p cit 29/12/2015 202 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 (phần 2) - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 (phần 2) - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng chương 3 (phần 2) trình bày đặc điểm môi trường tin học ảnh hưởng tới kiểm soát nội bộ, khung kiểm soát COBIT, các hoạt động kiểm soát trong môi trường máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   17 p cit 29/12/2015 180 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 5 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 5 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Chương năm trình bày các kiến thức về cơ sở dữ liệu kế toán. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Giải thích mối liên hệ giữa giao diện kế toán và cơ sở dữ liệu kế toán, ứng dụng cách tổ chức cơ sở dữ liệu kế toán thông qua mô hình REA, giới thiệu xử lý dữ liệu trong môi trường máy tính, trình bày ảnh hưởng của CNTT đến CSDL...

   24 p cit 29/12/2015 161 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số