• Bài giảng môn học Kế toán tài chính: Chương 4 - Nguyễn Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn học Kế toán tài chính: Chương 4 - Nguyễn Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những vấn đề chung, tổ chức kế toán tài sản cố định, trình bày thông tin trên Báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p cit 12/01/2016 144 1

 • Bài giảng môn học Kế toán tài chính: Chương 1 - Nguyễn Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn học Kế toán tài chính: Chương 1 - Nguyễn Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính" giới thiệu tới người học các kiến thức: Giới thiệu về kế toán, phân biệt kế toán quản trị - Kế toán tài chính, môi trường pháp lý, các khái niệm cơ bản, các mô hình định giá, các nguyên tắc kế toán, các báo cáo tài chính, đạo đức nghề nghiệp kế toán-kiểm...

   8 p cit 12/01/2016 160 1

 • Bài giảng môn học Kế toán tài chính: Chương 3 - Nguyễn Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn học Kế toán tài chính: Chương 3 - Nguyễn Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung, tính giá hàng tồn kho, kế toán tăng giảm hàng tồn kho, kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p cit 12/01/2016 133 1

 • Bài giảng môn học Kế toán tài chính: Chương 5 - Nguyễn Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn học Kế toán tài chính: Chương 5 - Nguyễn Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, tổ chức kế toán hoạt động đầu tư tài chính, trình bày và công bố thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo

   8 p cit 12/01/2016 150 1

 • Bài giảng môn học Kế toán tài chính: Chương 9 - Nguyễn Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn học Kế toán tài chính: Chương 9 - Nguyễn Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 9: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p cit 12/01/2016 154 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp thương mại, ghi nhận các nghiệp vụ mua bán hàng hóa, đánh giá hàng tồn kho, ghi nhận doanh thu và đánh giá nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p cit 12/01/2016 152 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tắc kế toán liên quan đến việc xác định lợi nhuận, các khoản điều chỉnh và các bút toán điều chỉnh, các bút toán khóa sổ và kết chuyển,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p cit 12/01/2016 188 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu về báo cáo tài chính, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, những hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p cit 12/01/2016 172 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bản chất của kế toán, các lĩnh vực kế toán, môi trường kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p cit 12/01/2016 179 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quy trình kế toán, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung.

   12 p cit 12/01/2016 190 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp sản xuất, tập hợp chi phí sản xuất, kế toán hoạt động sản xuất theo đơn đặt hàng, kế toán hoạt động sản xuất theo quy trình sản xuất, báo cáo tài chính doanh nghiệp sản xuất. Mời các bạn cùng tham...

   12 p cit 12/01/2016 232 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kế toán

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tài khoản kế toán, ghi sổ kép, vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p cit 12/01/2016 162 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số