• Các bài viết về tài chính ( Sưu tầm )

    Các bài viết về tài chính ( Sưu tầm )

    Quản lý tài chính là việc sử dụng các thông tin phản ánh chính xác tình trạng tài chính của một doanh nghiệp để phân tích điểm mạnh điểm yếu của nó và lập các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng nguồn tài chính, tài sản cố định và nhu cầu nhân công trong tương lai nhằm tăng lãi cổ tức của cổ đông.

     51 p cit 20/07/2012 187 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số