• Bài giảng Kế toán tài sản cố định (phần 2) - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Kế toán tài sản cố định (phần 2) - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Kế toán tài sản cố định nhằm giúp sinh có thể: Nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến tài sản cố định.

   19 p cit 27/10/2014 204 6

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 5 trình bày các kiến thức về kế toán công ty cổ phần. Mục tiêu của chương này nhằm: Trình bày các đặc điểm và cơ cấu tổ chức hoạt động của một công ty cổ phần; phân biệt các trường hợp huy động vốn trong công ty cổ phần, các trường hợp thay đổi vốn chủ sở hữu; xử lý trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ liên quan...

   21 p cit 29/12/2015 220 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 3 đề cập đến những nội dung liên quan đến nghiệp vụ kế toán thuê tài sản. Mục tiêu của chương này nhằm: Giải thích được cơ sở và bản chất việc phân loại thuê tài chính và thuê hoạt động; phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến thuê tài sản; trình bày các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá và trình bày nghiệp vụ thuê tài sản...

   16 p cit 29/12/2015 226 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức về kế toán đầu tư tài chính. Mục tiêu của chương này gồm: Trình bày cách phân loại các khoản đầu tư tài chính và giải thích sự khác biệt, trình bày các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá các khoản đầu tư tài chính, phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến đầu tư tài chính trên hệ thống tài...

   25 p cit 29/12/2015 187 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 6 trình bày về kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng. Sau khi học xong chương này người học có thể: Giải thích được các khái niệm dự phòng phải trả, nợ tiềm tàng; áp dụng được các điều kiện ghi nhận và đánh giá dự phòng nợ phải trả; hiểu được cách thức trình bày các khoản dự phòng phải trả cũng như nợ tiềm tàng trên...

   14 p cit 29/12/2015 216 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 chương 7 trình bày về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau khi nghiên cứu chương này người học có thể: Hiểu được các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của lợi nhuận kế toán và thu nhập tính thuế; giải thích và vận dụng được khái niệm chênh lệch tạm thời, giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế của tài sản và nợ...

   22 p cit 29/12/2015 245 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 2 trình bày các nội dung về kế toán bất động sản đầu tư. Sau khi học xong chương này sinh viên có thể: Giải thích bản chất của bất động sản đầu tư và phân biệt với các tài sản khác như bất động sản hàng hóa và bất động sản chủ sở hữu sử dụng, giải thích được nguyên tắc ghi nhận và đánh giá bất động sản đầu tư, xử lý...

   18 p cit 29/12/2015 173 2

 • Bài giảng Kế toán máy: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Kế toán máy: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 3 Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung sau: Giới thiệu tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting; Phân hệ hệ thống; phân hệ kế toán tổng hợp; Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu; Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả; Phân hệ kế toán vốn bằng tiền; Phân hệ...

   58 p cit 24/08/2015 219 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thức về kế toán doanh nghiệp sản xuất. Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Trình bày những đặc điểm của hoạt động sản xuất trong các doanh nghiệp, giải thích các bộ phận cấu thành giá thành sản phẩm, trình bày cách thức tính toán giá thành của một doanh nghiệp...

   9 p cit 29/12/2015 190 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 2 của bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày về báo cáo tài chính. Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Trình bày mục đích và ý nghĩa của báo cáo tài chính, giải thích kết cấu và nội dung của các báo cáo tài chính, giải thích các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản, giải thích những hạn chế của báo cáo tài chính.

   21 p cit 29/12/2015 185 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 3 đề cập đến vấn đề tài khoản và ghi sổ kép. Mục tiêu của chương này gồm có: Giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán; áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán; xác lập và nhận biết mối quan hệ giữa tài khoản tổng hợp và tài...

   15 p cit 29/12/2015 165 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 4 trang bị cho người học những hiểu biết về khóa sổ và lập báo cáo tài chính. Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Giải thích được các nguyên tắc kế toán áp dụng trong việc xác định lợi nhuận trong một thời kỳ, thực hiện các bút toán điều chỉnh và khóa sổ cơ bản, lập các báo cáo tài chính đơn giản, phân tích một số chỉ...

   14 p cit 29/12/2015 160 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số