• Bài giảng Tin học đại cương - GV. Lê Thị Ngọc Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương - GV. Lê Thị Ngọc Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương cung cấp cho sinh viên các thông tin cơ bản về máy tính điện tử, biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử. Đồng thời giúp sinh viên nắm vững khái niệm giải thuật và các phương pháp biểu diễn, thiết kế giải thuật. Hy vọng tài liệu sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu của mình. Mời các bạn...

   175 p cit 24/08/2015 289 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Đề cương chi tiết - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Đề cương chi tiết - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin hướng tích hợp bao gồm thiết kế và kiểm soát hệ thống kế toán trong môi trường máy, các quy trình kế toán cơ bản cũng như đánh giá kế toán máy qua các phần mềm kế toán. Bài giảng gồm có 6 chương, mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   10 p cit 29/12/2015 247 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 chương 7 trình bày về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau khi nghiên cứu chương này người học có thể: Hiểu được các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của lợi nhuận kế toán và thu nhập tính thuế; giải thích và vận dụng được khái niệm chênh lệch tạm thời, giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế của tài sản và nợ...

   22 p cit 29/12/2015 245 2

 • Bài giảng Kế toán tài sản cố định (phần 1) - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Kế toán tài sản cố định (phần 1) - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

  Sau khi học xong bài Kế toán tài sản cố định, người học có thể: Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến tài sản cố định bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày tài sản cố định trên báo cáo tài chính.

   27 p cit 27/10/2014 241 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp sản xuất, tập hợp chi phí sản xuất, kế toán hoạt động sản xuất theo đơn đặt hàng, kế toán hoạt động sản xuất theo quy trình sản xuất, báo cáo tài chính doanh nghiệp sản xuất. Mời các bạn cùng tham...

   12 p cit 12/01/2016 239 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính - TS. Nguyễn Thanh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính - TS. Nguyễn Thanh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính do TS. Nguyễn Thanh Hùng biên soạn trình bày các vấn đề về kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương , kế toán chi phí sản xuất và tính giá theo sản phẩm công nghiệp, kế toán thành phẩm, tiêu thụ sản phẩm. Mời bạn đọc tham khảo.

   76 p cit 27/10/2014 232 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 3 đề cập đến những nội dung liên quan đến nghiệp vụ kế toán thuê tài sản. Mục tiêu của chương này nhằm: Giải thích được cơ sở và bản chất việc phân loại thuê tài chính và thuê hoạt động; phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến thuê tài sản; trình bày các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá và trình bày nghiệp vụ thuê tài sản...

   16 p cit 29/12/2015 226 2

 • Bài giảng Chuyên đề 5: Kiểm toán tài sản cố định - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Chuyên đề 5: Kiểm toán tài sản cố định - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Chuyên đề 5: Kiểm toán tài sản cố định nhằm giúp người học hệ thống hóa và vận dụng các kiến thức về kế toán, kiểm soát nội bộ và kiểm toán vào thực tế của tài sản cố định. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.

   24 p cit 08/07/2014 222 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 5 trình bày các kiến thức về kế toán công ty cổ phần. Mục tiêu của chương này nhằm: Trình bày các đặc điểm và cơ cấu tổ chức hoạt động của một công ty cổ phần; phân biệt các trường hợp huy động vốn trong công ty cổ phần, các trường hợp thay đổi vốn chủ sở hữu; xử lý trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ liên quan...

   21 p cit 29/12/2015 220 2

 • Bài giảng Kế toán máy: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Kế toán máy: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 3 Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung sau: Giới thiệu tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting; Phân hệ hệ thống; phân hệ kế toán tổng hợp; Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu; Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả; Phân hệ kế toán vốn bằng tiền; Phân hệ...

   58 p cit 24/08/2015 219 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 6 trình bày về kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng. Sau khi học xong chương này người học có thể: Giải thích được các khái niệm dự phòng phải trả, nợ tiềm tàng; áp dụng được các điều kiện ghi nhận và đánh giá dự phòng nợ phải trả; hiểu được cách thức trình bày các khoản dự phòng phải trả cũng như nợ tiềm tàng trên...

   14 p cit 29/12/2015 216 2

 • Bài giảng Chứng từ kế toán - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Chứng từ kế toán - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

  Học xong bài Chứng từ kế toán sinh viên có thể giải thích và trình bày được một quy trình kế toán trong doanh nghiệp, phân tích ý nghĩa và vai trò của chứng từ kế toán.

   14 p cit 27/10/2014 214 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số