• Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - ĐH Kinh tế

  Chương 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, trong chương học này nội dung kiến thức trình bày về: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

   8 p cit 24/09/2014 486 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - ĐH Kinh tế

  Chương 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung kiến thức trình bày sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam; con đường,biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

   9 p cit 24/09/2014 243 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - ĐH Kinh tế

  Chương 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, trong chương học này nội dung kiến thức trình bày về: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế.

   9 p cit 24/09/2014 556 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương I - Lê Văn Bát

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương I - Lê Văn Bát

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương I - Khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 4 phần. Nội dung bài giảng trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập tư tưởng HCM; cơ sở hình thành tư tưởng HCM; quá trình hình thành tư tưởng HCM; giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.

   45 p cit 24/09/2014 147 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương V - Lê Văn Bát

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương V - Lê Văn Bát

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương V - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại có bố cục nội dung gồm 3 phần, trình bày tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế và kết luận.

   57 p cit 24/09/2014 192 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương VI - Lê Văn Bát

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương VI - Lê Văn Bát

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương VI - Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân có bố cục gồm 3 phần, trình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và kết luận.

   38 p cit 24/09/2014 183 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương III - Lê Văn Bát

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương III - Lê Văn Bát

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương III - Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam có nội dung trình bày Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam; con đường, biện pháp, quá độ lên CNXH ở Việt Nam vè kết luận.

   51 p cit 24/09/2014 159 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương VII - Lê Văn Bát

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương VII - Lê Văn Bát

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương VII - Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức, và xây dựng con người mới có bố cục gồm 3 phần, trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới.

   33 p cit 24/09/2014 196 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương II - Lê Văn Bát

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương II - Lê Văn Bát

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương II - Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc có nội dung trình bày các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giai cấp và dân tộc, đường lối các mạng của Đảng. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về...

   49 p cit 24/09/2014 155 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương IV - Lê Văn Bát

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương IV - Lê Văn Bát

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương IV - Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam có nội dung trình bày quan niệm của HCM về vai trò và bản chất của đảng ĐCSVN, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh.

   55 p cit 24/09/2014 145 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - ĐH Dân Lập Văn Lang

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - ĐH Dân Lập Văn Lang

  Dưới đây là Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân trỉnh bày về những luận điểm chủ yếu của Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, xây dựng Đảng vững mạnh, xây dựng...

   61 p cit 24/09/2014 198 1

 • Bài giảng Lịch sử Giáo dục Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục

  Bài giảng Lịch sử Giáo dục Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục

  Bài giảng Lịch sử Giáo dục Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục trình bày cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục về: Vai trò của giáo dục, về mục đích giáo dục, đặc điểm nhà trường Việt Nam, về phương pháp giáo dục, đề cao giáo dục đạo đức, lòng nhân ái cho học sinh, tư tưởng Hồ Chí Minh về...

   52 p cit 24/09/2014 119 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số