• Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 4: Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin

  Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 4: Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin

  Chương 4: Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin thuộc bài giảng triết học nâng cao nhằm trình bày về các nội dung chính: Những điều kiện lịch sử của sự ra đời và phát triển của triết học Mác, quá trình hình thành và phát triển của triết học Mác - Lênin.

   18 p cit 16/07/2014 233 1

 • Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 8: Lý luận hình thái KT-XH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

  Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 8: Lý luận hình thái KT-XH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

  Mục tiêu chương 8 Lý luận hình thái KT-XH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam thuộc bài giảng triết học nâng cao nhằm trình bày về các nội dung chính: nguồn gốc của gia đình, tư hữu và nhà nước Gia đình thần thánh, hệ tư tưởng Đức, lao động làm thuê và tư bản Lời tựa.

   123 p cit 16/07/2014 205 1

 • Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 9

  Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 9

  Chương 9 Giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại hiện nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thuộc bài giảng triết học nâng cao nhằm trình bày về các nội dung chính: giai cấp và đấu tranh giai cấp, giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại hiện nay.

   25 p cit 16/07/2014 230 1

 • Bài giảng Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay - Đoàn Thị Minh Oanh

  Bài giảng Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay - Đoàn Thị Minh Oanh

  Bài giảng Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay nhằm trình bày về một số quan điểm triết học phi macxit về con người, quan điểm của triết học Mác-Lênin về con người, tư tưởng Hồ Chí Minh về con người trong sự nghiệp cách mạng do ĐCSVN lãnh đạo, vấn đề xây dựng con người VN giai...

   17 p cit 16/07/2014 250 1

 • Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 5

  Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 5

  Chương 5 Chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học (tr.273-309) thuộc bài giảng triết học nâng cao nhằm trình bày về các nội dung chính: thế giới quan & thế giới quan khoa học, nội dung, bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng, nguyên tắc tôn trọng khách quan, chống chủ quan duy ý chí; phát huy tính năng động chủ quan,...

   45 p cit 16/07/2014 205 1

 • Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 6

  Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 6

  Bài giảng Triết học nâng cao Chương 6 Phép biện chứng duy vật phương pháp luận nhận thức khoa học và thực tiễn trình bày về khái quát lịch sử phát triển của phép biện chứng và nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật, phương pháp và phương pháp luận, một số nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật.

   19 p cit 16/07/2014 140 1

 • Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 7

  Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 7

  Chương 7 Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học Mác -Lênin thuộc bài giảng triết học nâng cao nhằm trình bày về các nội dung chính: phạm trù thực tiễn và phạm trù lý luận, các nhà triết học tiêu biểu như F.Bêcon, L.Phơbach, những hạn chế của các nhà triết học này.

   21 p cit 16/07/2014 222 1

 • Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - PTS. Nguyễn Văn Dương

  Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - PTS. Nguyễn Văn Dương

  Cuốn sách được biên soạn nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập các bộ môn Lý luận chính trị Mác Lênin trong hệ thống trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Sách được trình bày dưới dạng hỏi - đáp với nội dung đảm bảo tính hệ thống, có trọng điểm, sát yêu cầu của chương trình bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học.

   65 p cit 05/03/2014 233 3

 • NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC­LÊNIN

  NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC­LÊNIN

  Những năm 80 của thế kỷ XX, tình hình thếgiới và Việt Nam có những biến đổi to lớn, đặc biệt là sự khủng hoảng trầmtrọng của CNXH hiện thực và khủng hoảng kinh tế-xã hội của đất nước. Trong bốicảnh đó, Đại hội VI của Đảng (năm 1986) vẫn kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin,với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đã...

   16 p cit 03/01/2013 228 9

 • Tích tụ tập trung tư bản

  Tích tụ tập trung tư bản

  Tích tụ tư bản là sự tăng thêm quy mô tư bản cá biệt bằng cách tư bản hoá một phần giá trị thặng dư. Nó là kết quả trực tiếp của tích luỹ tư bản, hay thực chất của tích tụ tư bản là quá trình tích luỹ tư bản. Tập trung tư bản Là sự tăng quy mô tư bản cá biệt bằng cách kết hợp nhiều tư bản nhỏ thành một tư bản lớn hơn. Tập trung...

   18 p cit 03/01/2013 199 2

 • Giáo trình triết học Mác - Lênin

  Giáo trình triết học Mác - Lênin

  ở ấn Độ, thuật ngữ dar'sana (triết học) có nghĩa là chiêm ngưỡng, nhưng mang hàm ý là tri thức dựa trên lý trí, là con đường suy ngẫm để dẫn dắt con người đến với lẽ.

   417 p cit 19/07/2012 308 6

 • Học thuyết cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

  Học thuyết cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

  Sau khi nhận thấy rằng chế độ kinh tế là cơ sở trên đó là kiến trúc thượng tầng được xây dựng lên, Mác chú ý đến việc nghiên cứu chế độ kinh tế ấy. Mác dành riên tác phẩm chính của mình là bộ “Tư Bản” để nghiên cứu chế độ kinh tế của xã hội hiện đại, nghĩa là xã hội tư bản chủ nghĩa.

   91 p cit 19/07/2012 216 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số