• Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương VI - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương VI - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương VI trình bày về chủ nghĩa Tư bản độc quyền và chủ nghĩa Tư bản độc quyền nhà nước. Nội dung chương này gồm: Chủ nghĩa Tư bản độc quyền, chủ nghĩa Tư bản độc quyền nhà nước, những biểu hiện mới của CNTB trong giai đoạn hiện nay, thành tựu & xu hướng vận động của CNTB ngày nay.

   29 p cit 16/07/2014 191 1

 • Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương III - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương III - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương III trình bày các nội dung của chủ nghĩa duy vật lịch sử như quan niệm duy vật lịch sử, vai trò của sản xuất vật chất, quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người & vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân.

   109 p cit 16/07/2014 193 1

 • Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương II - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương II - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương II trình bày về phép biện chứng duy vật như sự hình thành & khái niệm về phép biện chứng, vị trí, sự phát triển của phép biện chứng, phương pháp biện chứng và các nội dung khác.

   153 p cit 16/07/2014 204 2

 • Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương IV - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương IV - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương IV trình bày các vấn đề của sản xuất hàng hóa và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa nhằm giúp sinh viên hiểu và giải thích rõ được các khái niệm, phạm trù của nền sản xuất hàng hóa.

   85 p cit 16/07/2014 200 1

 • Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương V - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương V - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương V trình bày nội dung của học thuyết giá trị thặng dư như sự chuyển hoá của tiền tệ thành tư bản, sản xuất giá trị thặng dư, tiền công trong chủ nghĩa Tư bản, tích luỹ Tư bản chủ nghĩa.

   84 p cit 16/07/2014 255 1

 • Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương mở đầu - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương mở đầu - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương mở đầu trình bày kiến thức nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin như khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin, đối tượng, mục đích, yêu cầu về phương pháp nghiên cứu môn học.

   62 p cit 16/07/2014 226 1

 • Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 4: Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin

  Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 4: Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin

  Chương 4: Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin thuộc bài giảng triết học nâng cao nhằm trình bày về các nội dung chính: Những điều kiện lịch sử của sự ra đời và phát triển của triết học Mác, quá trình hình thành và phát triển của triết học Mác - Lênin.

   18 p cit 16/07/2014 233 1

 • Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 8: Lý luận hình thái KT-XH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

  Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 8: Lý luận hình thái KT-XH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

  Mục tiêu chương 8 Lý luận hình thái KT-XH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam thuộc bài giảng triết học nâng cao nhằm trình bày về các nội dung chính: nguồn gốc của gia đình, tư hữu và nhà nước Gia đình thần thánh, hệ tư tưởng Đức, lao động làm thuê và tư bản Lời tựa.

   123 p cit 16/07/2014 205 1

 • Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 9

  Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 9

  Chương 9 Giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại hiện nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thuộc bài giảng triết học nâng cao nhằm trình bày về các nội dung chính: giai cấp và đấu tranh giai cấp, giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại hiện nay.

   25 p cit 16/07/2014 230 1

 • Bài giảng Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay - Đoàn Thị Minh Oanh

  Bài giảng Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay - Đoàn Thị Minh Oanh

  Bài giảng Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay nhằm trình bày về một số quan điểm triết học phi macxit về con người, quan điểm của triết học Mác-Lênin về con người, tư tưởng Hồ Chí Minh về con người trong sự nghiệp cách mạng do ĐCSVN lãnh đạo, vấn đề xây dựng con người VN giai...

   17 p cit 16/07/2014 250 1

 • Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 5

  Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 5

  Chương 5 Chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học (tr.273-309) thuộc bài giảng triết học nâng cao nhằm trình bày về các nội dung chính: thế giới quan & thế giới quan khoa học, nội dung, bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng, nguyên tắc tôn trọng khách quan, chống chủ quan duy ý chí; phát huy tính năng động chủ quan,...

   45 p cit 16/07/2014 205 1

 • Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 6

  Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 6

  Bài giảng Triết học nâng cao Chương 6 Phép biện chứng duy vật phương pháp luận nhận thức khoa học và thực tiễn trình bày về khái quát lịch sử phát triển của phép biện chứng và nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật, phương pháp và phương pháp luận, một số nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật.

   19 p cit 16/07/2014 140 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số