• Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 3 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 3 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 3: Những vấn đề đo lường và thiết kế bảng câu hỏi" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề đo lường trong nghiên cứu Marketing, thiết kế bảng câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p cit 27/09/2016 174 1

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 6 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 6 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 6: Phương pháp thu thập dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được các khái niệm và phương pháp phân loại dữ liệu, dữ liệu thứ cấp, dữ liệu sơ cấp. Mời các bạn tham khảo.

   59 p cit 27/09/2016 155 1

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 9 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 9 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 9: Phân tích dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được: Phân tích nhân tố, phân tích cụm, viết báo cáo kết quả nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p cit 27/09/2016 144 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 4: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing. Chương này giúp người học nêu được các thành phần của hệ thống thông tin marketing và vai trò của nó trong việc hoạch định chiến lược marketing; trình bày được các bước thu thập, xử lý và phân phối dữ liệu từ ba nguồn thông tin của hệ thống thông tin marketing; trình bày được các thành...

   10 p cit 27/09/2016 174 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 1: Khái quát về marketing. Mục tiêu học tập của chương: Hiểu được quá trình hình thành và phát triển của marketing, phát biểu được các khái niệm marketing cơ bản, phân loại được các loại marketing, liệt kê được các yếu tố marketing tích hợp, hiểu được tiến trình hoạch định chương trình marketing.

   16 p cit 27/09/2016 211 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 2: Hoạch định chiến lược marketing. Sau khi học xong chương này người học có thể: Trình bày được qui trình quản trị marketing, liệt kê được các chiến lược marketing và các thành phần của chúng, biết cách phân tích thị trường và phân tích SWOT, liệt kê và trình bày được các bước lập kế hoạch marketing.

   10 p cit 27/09/2016 143 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 5 - Hành vi khách hàng. Sau khi học xong chương này người học có thể: Trình bày được các đặc điểm của thị trường tổ chức; phân biệt được các dạng mua hàng, những người tham gia vào quá trình mua; liệt kê được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua và cách thức mua của tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p cit 27/09/2016 167 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 3: Môi trường marketing. Trong chương này người học có thể: Nêu được vai trò và tầm quan trọng của môi trường marketing, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài.

   7 p cit 27/09/2016 30 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 7: Chiến lược sản phẩm. Nội dung chính trong chương này gồm: Khái niệm sản phẩm và chu kỳ sống của sản phẩm; quyết định về sản phẩm riêng lẻ, dòng sản phẩm, danh mục sản phẩm; quá trình phát triển sản phẩm mới. Mời các bạn tham khảo.

   9 p cit 27/09/2016 177 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 8: Chiến lược phân phối. Sau khi học xong chương này người học có thể: Trình bày được bản chất và tầm quan trọng của kênh phân phối; trình bày được khái niệm phân phối, kênh và mạng lưới phân phối; mô tả được hành vi và tổ chức kênh phân phối; đưa ra được quyết định trong thiết kế và quản trị kênh phân phối.

   9 p cit 27/09/2016 157 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 6: Phân khúc, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm. Nội dung chính trong chương này gồm: Thiết kế chiến lược marketing hướng về khách hàng, phân khúc thị trường, đánh giá và chọn lựa thị trường mục tiêu, khác biệt hóa và định vị sản phẩm.

   8 p cit 27/09/2016 285 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 9: Chiến lược truyền thông. Nội dung chính trong chương này gồm có: Hỗn hợp chiêu thị, truyền thông marketing, xây dựng chương trình truyền thông marketing, các công cụ truyền thông marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p cit 27/09/2016 178 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số