• Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 9: Thực hiện chiến lược

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 9: Thực hiện chiến lược

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 9: Thực hiện chiến lược. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học: Biết cách triển khai mục tiêu dài hạn thành ngắn hạn, biết cách xây dựng các chính sách hỗ trợ mục tiêu, biết cách áp dụng mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp, biết cách xây dựng ngân sách tài chính.

   19 p cit 29/10/2016 184 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 1: Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm, đặc trưng và vai trò của chiến lược; quản trị chiến lược và quá trình quản trị chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p cit 29/10/2016 226 1

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 10: Kiểm tra chiến lược

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 10: Kiểm tra chiến lược

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 10: Kiểm tra chiến lược. Sau khi học xong chương này người học có thể: Biết quy trình để thực hiện kiểm tra chiến lược, biết các loại hình kiểm tra chiến lược, biết các tiêu chí để kiểm tra chiến lược.

   12 p cit 29/10/2016 168 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - ThS. Trần Minh Anh

  Chương 3 - Phân tích môi trường nội bộ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lợi thế cạnh tranh; các nguồn lực, khả năng tiềm tàng và năng lực cốt lõi; tạo dựng năng lực cốt lõi; những thách thức đối với việc phân tích môi trường nội bộ; mô hình phân tích SWOT.

   59 p cit 29/10/2016 194 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - ThS. Trần Minh Anh

  Chương 4 cung cấp kiến thức về chiến lược cạnh tranh. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Chiến lược cạnh tranh tổng quát, những yêu cầu khác của các chiến lược tổng quát, rủi ro của các chiến lược cạnh tranh tổng quát.

   43 p cit 29/10/2016 168 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - ThS. Trần Minh Anh

  Chương 6 - Các mô hình phân tích chiến lược. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Mô hình chiến lược por2olio BCG, ma trận hình ảnh cạnh tranh, ma trận Mc Kinsey. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   29 p cit 29/10/2016 176 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - ThS. Trần Minh Anh

  Chương 5 - Chiến lược cấp công ty. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung chính sau: Khái niệm chiến lược cấp công ty, phương án chiến lược cấp công ty: Chiến lược tăng trưởng, chiến lược suy giảm, chiến lược hướng ngoại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p cit 29/10/2016 154 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - ThS. Trần Minh Anh

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - ThS. Trần Minh Anh

  Chương 7 - Chiến lược phát triển ra nước ngoài. Nội dung chính trong chương này gồm: Lợi ích thu được, lợi thế cạnh tranh quốc gia, chiến lược kinh doanh trên thị trường quốc tế, lựa chọn phương thức phát triển ra quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p cit 29/10/2016 171 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương mở đầu - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương mở đầu - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương mở đầu: Toàn cầu hóa. Chương này tìm hiểu chung tác động của toàn cầu hóa đến các nền kinh tế trên thế giới và các công ty. Nội dung chính của chương gồm: Khái niệm tòan cầu hóa, các động cơ thúc đẩy toàn cầu hóa, thay đổi tương quan giữa các quốc gia trong nền kinh tế thế giới.

   18 p cit 10/08/2016 153 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 6 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 6 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương 6 - Kiến trúc tổ chức. Chương này mô tả các cấu trúc tổ chức và ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh toàn cầu của các công ty đa quốc gia, thảo luận về tác động của các hệ thống quản lý và động viên, tìm hiểu đặc điểm các quy trình trong công ty đa quốc gia, thảo luận ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến hoạt động của công ty...

   53 p cit 10/08/2016 145 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 1 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 1 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương 1 khái quát về kinh doanh quốc tế và công ty đa quốc gia. Mục tiêu của chương này nhằm: Phân biệt các hình thức kinh doanh quốc tế, nghiên cứu làm thế nào các quốc gia tạo nên và giữ vững các lợi thế cạnh tranh kinh tế, phân biệt các định hướng chiến lược phát triển tổng quát của các công ty đa quốc gia.

   52 p cit 10/08/2016 181 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 4 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 4 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương 4 cung cấp những kiến thức về môi trường văn hóa trong môi trường kinh doanh quốc tế. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, các yếu tố văn hóa, phân nhóm các nước theo văn hóa, văn hóa và quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế. Mời các bạn tham khảo.

   30 p cit 10/08/2016 182 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số