• Lập trình C- Chương 8: Con trỏ

  Lập trình C- Chương 8: Con trỏ

  Con trỏ là một biến, nó chứa địa chỉ ô nhớ của một biến khác Nếu một biến chứa địa chỉ của một biến khác, thì biến này được gọi là con trỏ trỏ đến biến thứ hai Con trỏ cung cấp phương thức truy xuất gián tiếp đến giá trị của một phần tử dữ liệu Các con trỏ có thể trỏ đến các biến có kiểu dữ liệu cơ bản như int, char,...

   30 p cit 15/05/2013 156 2

 • Lập trình C- Chương 7: Tìm kiếm và sắp xếp

  Lập trình C- Chương 7: Tìm kiếm và sắp xếp

  Sắp xếp dữ liệu liên quan đến việc sắp xếp mảng theo một thứ tự nào đó chẳng hạn như tăng dần hoặc giảm dần. Dữ liệu trong mảng dễ dàng tìm kiếm khi được sắp xếp. Có hai cách thức dùng sắp xếp mảng Sắp xếp lựa chọn (Selection Sort) và Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort )

   35 p cit 15/05/2013 145 4

 • Lập trình C- Chương 6: Mảng

  Lập trình C- Chương 6: Mảng

  Mỗi phần tử được xác định bằng một số thứ tự (còn gọi là chỉ số) duy nhất trong mảng Số chiều của mảng được xác định bằng số các chỉ số cần thiết để định danh duy nhất từng phần tử Chỉ số là một số nguyên dương trong [ ] đặt ngay sau tên mảng Chỉ số của mảng (trong C) được bắt đầu là 0 Mảng player với 11 phần tử :...

   17 p cit 15/05/2013 137 2

 • Lập trình C- Chương 5: Vòng lặp

  Lập trình C- Chương 5: Vòng lặp

  Một đoạn mã lệnh trong chương trình thực hiện lặp đi lặp lại cho đến khi một điều kiện xác định được thỏa mãn. Cú pháp: for (initialize counter; conditional test; re-evaluation parameter){ statement } initialize counter là một lệnh gán để khởi tạo biến điều khiển của vòng lặp trước khi đi vào vòng lặp conditional test là một biểu thức quan hệ để...

   21 p cit 15/05/2013 141 2

 • Lập trình C- Chương 4: Điều kiện

  Lập trình C- Chương 4: Điều kiện

  Cú pháp: if (expression) statement; Nếu biểu thức của lệnh if có giá trị đúng (true), khối lệnh theo sau lệnh if được thực thi

   19 p cit 15/05/2013 132 2

 • Lập trình C- Chương 3: Toán tử, Biểu thức và Nhập xuất trong C

  Lập trình C- Chương 3: Toán tử, Biểu thức và Nhập xuất trong C

  Toán tử luận lý là những ký hiệu dùng để kết hợp hay phủ định biểu thức chứa các toán tử quan hệ. Giá trị một biểu thức được ép thành một kiểu nhất định bằng cách dùng kỹ thuật ép kiểu (cast). Cú pháp : (kiểu dữ liệu) cast Kiểu - Bất cứ kiểu dữ liệu hợp lệ trong C

   40 p cit 15/05/2013 192 2

 • Lập trình C- Chương 2: Biến và Kiểu Dữ Liệu

  Lập trình C- Chương 2: Biến và Kiểu Dữ Liệu

  Tên của các biến (variables), các hàm (functions), các nhãn (labels) và các đối tượng khác nhau do người dùng định nghĩa gọi là định danh Ví dụ về các định danh đúng arena s_count marks40 class_one Ví dụ về các định danh sai 1sttest oh!god start... end Các định danh có thể có bất cứ chiều dài nào theo quy ước, nhưng số ký tự trong một biến được nhận...

   22 p cit 15/05/2013 157 1

 • Lập trình C- Chương 1: Khái niệm cơ bản C

  Lập trình C- Chương 1: Khái niệm cơ bản C

  C được dùng để lập trình hệ thống Một chương trình hệ thống làm thành một phần hệ điều hành hoặc các tiện ích hỗ trợ của hệ điều hành Hệ điều hành (Operating Systems), trình thông dịch (Interpreters), trình soạn thảo (Editors), trình Hợp Ngữ (Assembly) được gọi là chương trình hệ thống Hệ điều hành UNIX được phát triển dựa vào C Có...

   26 p cit 15/05/2013 178 1

 • Bài giảng lập trình Java

  Bài giảng lập trình Java

  Là một phần mềm dựa trên cơ sở máy tính ảo Là tập hợp các lệnh logic để xác định hoạt động của máy tính Được xem như là một hệ điều hành thu nhỏ Nó thiết lập lớp trừu tượng cho: Phần cứng bên dưới Hệ điều hành Mã đã biên dịch

   239 p cit 15/05/2013 64 9

 • Thuật toán nén Huffman tĩnh

  Thuật toán nén Huffman tĩnh

  Mã tiền tố là bộ các từ mã của một tập hợp các kí hiệu sao cho từ mã của mỗi ký hiệu không là tiền tố (phần đầu) của từ mã một ký hiệu khác trong bộ mã ấy. Ví dụ, muốn mã hóa từ "PETE", với 3 ký tự “E”, “P”, “T”. Ta có: - Nếu mã hóa bằng các từ mã có độ dài bằng nhau, ta dùng ít nhất 2 bit cho một ký tự. Chẳng hạn “E”=00,...

   35 p cit 15/05/2013 90 1

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 4: Stack và Queue liên kết

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 4: Stack và Queue liên kết

  Địa chỉ của biến: Biến: int_ptr = &x; Array: arr_ptr = an_array; Dynamic array: Trong C++, array có thể được quản lý như một con trỏ và ngược lại Ví dụ: int arr[3] = {0, 1, 2, 3}; int *arr_ptr = arr; //in ra 0 – 1 – 2 cout

   32 p cit 15/05/2013 121 3

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Queue

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Queue

  enum Error_code {fail, success, overflow, underflow}; template class Queue { public: Queue(); //constructor bool empty() const; //kiểm tra rỗng Error_code append(const Entry &item); //đẩy item vào Error_code serve(); //bỏ 1 phần tử ở đầu Error_code retrieve(Entry &item); //lấy giá trị ở đầu //khai báo một số phương thức cần thiết khác private: //khai báo dữ liệu và hàm phụ...

   22 p cit 15/05/2013 161 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số