• Giải thuật -NP-Đầy Đủ

  Giải thuật -NP-Đầy Đủ

  ª Ví dụ: bài toán SHORTEST-PATH là – “không hình thức”: bài toán tìm đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh cho trước trong một đồ thị vô hướng, không có trọng số G = (V, E). – “hình thức”: ° Một thực thể của bài toán là một cặp ba gồm một đồ thị cụ thể và hai đỉnh cụ thể. ° Một lời giải là một dãy các đỉnh của đồ thị . ° Bài...

   48 p cit 10/05/2013 163 1

 • Giải thuật - Hình Học Tính Toán 1

  Giải thuật - Hình Học Tính Toán 1

  ª Định nghĩa – Một tổ hợp lồi của hai điểm khác nhau p1 = (x1,y1) và p2 = (x2 ,y2) là một điểm p3 = (x3 ,y3) sao cho x3 = a x1 + (1 - a) x2 y3 = a y1 + (1 - a) y2 0 a 1 . – Đoạn thẳng p1p2 là tập mọi tổ hợp lồi của p1 và p2 , ký hiệu đt p1p2 – Các điểm đầu mút của đoạn thẳng p1p2 là p1 và p2 – Đoạn thẳng có hướng p1p2 là đoạn thẳng p1p2 được định...

   13 p cit 10/05/2013 182 1

 • Giải thuật - Hình Học Tính Toán

  Giải thuật - Hình Học Tính Toán

  ª Giải thuật hữu hiệu dùng kỷ thuật quét (sweeping): Dùng một đưòng thẳng thẳng đứng quét từ trái sang phải và xem xét các thay đổi của phần giao của đường thẳng quét với các đoạn thẳng. – Đường thẳng quét (sweep line) ° Đường thẳng quét thẳng đứng, vị trí hiện thời là toạ độ x

   19 p cit 10/05/2013 181 1

 • Giải thuật - Single-Source Shortest Paths

  Giải thuật - Single-Source Shortest Paths

  ª Bài toán các đường đi ngắn nhất: một số thuật ngữ. Cho một đồ thị có trọng số, có hướng G = (V, E), với một hàm trọng số w : E -R – Trọng số của một đường đi p = v0 , v1,…, vk ? • w(p) = i = 1…k w(vi? 1 , vi ) – Trọng số của đường đi ngắn nhất (shortest path weight) từ u đến v min{w(p) : u v } nếu có đường đi từ u đến v...

   45 p cit 10/05/2013 178 1

 • Giải thuật - Cây Khung Nhỏ Nhất

  Giải thuật - Cây Khung Nhỏ Nhất

  ª Cho – một đồ thị liên thông, vô hướng G = (V, E ) – một hàm trọng số w : E -R ª Tìm một tập con không chứa chu trình T E nối tất cả các đỉnh sao cho tổng các trọng số w(T) = (u, v) T w(u, v) • là nhỏ nhất. – Tập T là một cây, và được gọi là một cây khung nhỏ nhất. ª Bài toán tìm cây khung nhỏ nhất: bài toán tìm T.

   29 p cit 10/05/2013 174 1

 • Giải thuật - Giải thuật tìm kiếm trong đồ thị

  Giải thuật - Giải thuật tìm kiếm trong đồ thị

  ª Hai cách biểu diễn một đồ thị G = (V, E): – Biểu diễn danh sách kề (adjacency list) ° mảng Adj gồm |V| danh sách, 1 danh sách cho mỗi đỉnh trong V. ° u ? V, Adj[u] chứa tất cả các đỉnh v (hoặc các con trỏ đến chúng) sao cho (u, v) E. – Nhận xét ° Biểu diễn danh sách kề cần ?(V + E) memory. (Để đơn giản, ký hiệu V và E thay vì |V| và |E|.)

   42 p cit 10/05/2013 204 1

 • Giải thuật - Các Cấu Trúc Dữ Liệu cho các Tập Rời Nhau

  Giải thuật - Các Cấu Trúc Dữ Liệu cho các Tập Rời Nhau

  ª Cấu trúc dữ liệu các tập rời nhau được định nghĩa bởi – Một tập S của các tập động rời nhau, S = {S1 , S2 ,..., Sk} ° Mỗi tập Si được tượng trưng bởi một phần tử đại diện là một phần tử nào đó của nó. – Các thao tác ° MAKE-SET(x): tạo một tập mới chỉ gồm x. Vì các tập là rời nhau nên x không được đang nằm trong một tập khác....

   26 p cit 10/05/2013 177 1

 • Giải thuật - Fibonacci heap

  Giải thuật - Fibonacci heap

  ª Ứng dụng của Fibonacci heap – Giải thuật Prim để xác định một cây khung nhỏ nhất trong một đồ thị có trọng số. – Giải thuật Dijkstra để tìm một đường đi ngắn nhất trong đồ thị có hướng và có trọng số dương.

   44 p cit 10/05/2013 255 1

 • Giải thuật - Các heap hợp nhất được

  Giải thuật - Các heap hợp nhất được

  ª Heap nhị phân ª Một heap hợp nhất được (mergeable heap) là một cấu trúc dữ liệu hỗ trợ năm thao tác sau (gọi là các thao tác heap hợp nhất được). – MAKE-HEAP() tạo và trả về một heap trống. – INSERT(H, x) chèn nút x, mà trường key của nó đã được điền, vào heap H . – MINIMUM(H) trả về một con trỏ chỉ đến nút trong heap H mà khóa của nó là nhỏ...

   33 p cit 10/05/2013 148 1

 • Giải thuật - B-Cây

  Giải thuật - B-Cây

  ° B-cây tổng quát hoá cây tìm kiếm nhị phân. – “Hệ số phân nhánh” (branching factor) ° B-cây là cây tìm kiếm cân bằng được thiết kế để làm việc hữu hiệu trong bộ nhớ ngoài (đĩa cứng). – Bộ nhớ chính (main memory) – Bộ nhớ ngoài (secondary storage) ° Disk – Track – Page ° Thời gian chạy gồm – số các truy cập vào đĩa – thời gian CPU

   46 p cit 10/05/2013 175 1

 • Giải thuật - Phân Tích Khấu Hao

  Giải thuật - Phân Tích Khấu Hao

  ° Gọi T(n) là thời gian cần thiết để thực thi một chuỗi n thao tác lên một cấu trúc dữ liệu. – Ví dụ: thực thi một chuỗi PUSH, POP, MULTIPOP lên một stack. ° Phân tích khấu hao (amortized analysis): – Thời gian thực thi một chuỗi các thao tác được lấy trung bình trên số các thao tác đã thực thi, T(n)/n , được gọi là phí tổn khấu hao. (Đây chỉ là...

   48 p cit 10/05/2013 192 1

 • Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - SqlDataAdapter

  Lập trình trên Windows với Microsoft .NET - SqlDataAdapter

  myTable.Columns.Add("ItemID",Type.GetType("System.Int32")); myTable.Columns.Add("ItemName",Type.GetType("System.String")); myTable.Columns.Add("Quantity",Type.GetType("System.Int32")); myTable.Columns.Add("Quantity",Type.GetType("System.float")); // thêm column mới vào table myTable.Columns.Add(myColumn); myTable.Columns.Add("SubTotal",Type.GetType("System.Int32"),"Quantity*Price"); myTable.PrimaryKey = new DataColumn[]{myTable.Columns[0]};

   11 p cit 10/05/2013 144 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số