• Chuyên đề thương mại điện tử: Tổng quan về Thương mại điện tử

  Chuyên đề thương mại điện tử: Tổng quan về Thương mại điện tử

  Chuyên đề thương mại điện tử: Tổng quan về Thương mại điện tử trình bày các nội dung: Case-Study, một số định nghĩa, khung hoạt động, phân loại, hệ thống EC trong doanh nghiệp, lịch sử phát triển của EC, thuận lợi & hạn chế. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh marketing.

   34 p cit 25/05/2016 208 2

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - GV. Nguyễn Mạnh Cương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - GV. Nguyễn Mạnh Cương

  Nội dung Bài giảng Thương mại điện tử Chương 1 Giới thiệu về Internet trình bày khái niệm, cấu tạo và các thiết bị mạng Internet. Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau.

   21 p cit 25/05/2016 182 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 2: Tìm hiểu về Website - GV. Nguyễn Mạnh Cương

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 2: Tìm hiểu về Website - GV. Nguyễn Mạnh Cương

  Trong nội dung chương 2 - Tìm hiểu về Website của bài giảng "Thương mại điện tử" nhằm trình bày về khái niệm, kiến trúc một website, các bước xây dựng một website. Trang web là một tệp văn bản có chứa đựng ngôn ngữ lập trình siêu văn bản (HyperText Markup Language HTML) để tích hợp hình ảnh, âm thanh và những trang web khác.

   21 p cit 25/05/2016 159 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

  Nội dung chính trong Bài giảng Thương mại điện tử Chương 7 Thanh toán trực tuyến nhằm giới thiệu về thanh toán và các vấn đề bảo an trong thanh toán điện tử, các hệ thống thanh toán điện tử cơ bản. Các yêu cầu đối với thanh toán điện tử.

   27 p cit 25/05/2016 168 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - GV. Nguyễn Mạnh Cương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - GV. Nguyễn Mạnh Cương

  Nội dung của Bài giảng Thương mại điện tử Chương 5 Thương mại điện tử nhằm giới thiệu về khái niệm thương mại điện tử, lợi ích của thương mại điện tử, chu trình thương mại điện tử, thuật thương mại điện tử.

   9 p cit 25/05/2016 194 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - GV. Nguyễn Mạnh Cương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - GV. Nguyễn Mạnh Cương

  Mục tiêu chính của chương 4 Sử dụng Frontpage 2003 để tạo một trang web đơn giản nằm trong bài giảng Thương mại điện tử nhằm giúp sinh viên tạo trang web với FrontPage 2003, xử lý văn bản & một số đối tượng khác. Multimedia hóa trang web.

   82 p cit 25/05/2016 178 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

  Nội dung chính của chương 5 Marketing trực tuyến nằm trong bài giảng Thương mại điện tử nhằm trình bày về marketing trực tuyến và các lợi ích, kỹ năng của nhân viên marketing trực tuyến, phương tiện marketing trực tuyến, dịch vụ khách hàng trực tuyến.

   50 p cit 25/05/2016 175 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

  Nội dung được trình bày trong chương 6 Bảo mật và an ninh trong thương mại điện tử thuộc bài giảng Thương mại điện tử trình bày các yêu cầu đối với an toàn thương mại điện tử, các vấn đề an toàn thương mại điện tử, các đe dọa trong môi trường thương mại điện tử, giải pháp bảo an trong thương mại điện tử.

   60 p cit 25/05/2016 175 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử - ThS. Trương Việt Phương

  Bài giảng Thương mại điện tử - ThS. Trương Việt Phương

  Mục tiêu chính của môn học Thương mại điện tử giúp người học đánh giá được các mô hình thương mại điện tử, nắm được cách thức tiến hành thương mại điện tử cho doanh nghiệp, nắm được cách thức quảng bá doanh nghiệp trên môi trường Internet .

   16 p cit 25/05/2016 140 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

  Mục tiêu chính của chương 1 Tổng quan về thương mại điện tử nằm trong bài giảng Thương mại điện tử nhằm mô tả được cách thức tiến hành thương mại điện trong doanh nghiệp, phân tích được đặc điểm và vai trò của những loại hình dịch vụ trong thương mại điện tử.

   34 p cit 25/05/2016 235 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 6 - ThS. Trương Việt Phương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 6 - ThS. Trương Việt Phương

  Mục tiêu của bài 6 Các phần mềm phục vụ thương mại điện tử Electronic Commerce Software thuộc bài giảng Thương mại điện tử nêu các chức năng chủ yếu trong 1 phần mềm phục vụ thương mại điện tử, các phần mềm (giải pháp) dùng cho các công ty thực hiện thương mại điện tử theo qui mô doanh nghiệp.

   104 p cit 25/05/2016 156 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 2 - ThS. Trương Việt Phương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 2 - ThS. Trương Việt Phương

  Nội dung cơ bản của bài 2 Internet và web cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử nhằm trình bày về kiến trúc mạng của các mạng hỗ trợ cho Internet và thương mại điện tử, các nghi thức (Protocols) sử dụng để giao dịch thương mại và gửi nhận e-mail. Các chương trình tiện ích để theo dõi (trace), định vị(locate) và kiểm tra (verify) trạng thái các...

   110 p cit 25/05/2016 164 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số