• Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

  Nội dung của Bài giảng Thương mại điện tử Chương 2 Cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử nhằm nêu các cơ sở hạ tầng như kinh tế xã hội, pháp lý, nền tảng công nghệ của thương mại điện tử, xây dựng website thương mại điện tử.

   50 p cit 25/05/2016 200 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

  Nội dung cơ bản trrong chương 4 Khách hàng trực tuyến thuộc bài giảng Thương mại điện tử nêu khách hàng trực tuyến, mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng, tiến trình mua hàng trong thương mại điện tử và nghiên cứu thị trường.

   37 p cit 25/05/2016 192 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 5 - ThS. Trương Việt Phương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 5 - ThS. Trương Việt Phương

  Trong Bài giảng Thương mại điện tử Bài 5 Các công cụ web hỗ trợ thương mại điện tử nhằm yêu cầu 1 Web server, nhiệm vụ cơ bản của 1 Web Server, các đặc trưng của 1 phần mềm Web Server, các công cụ hỗ trợ khác. Các doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm về Web và thương mại điện tử không nên tự xây dựng 1 website.

   83 p cit 25/05/2016 149 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 1 - ThS. Trương Việt Phương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 1 - ThS. Trương Việt Phương

  Nội dung của Bài giảng Thương mại điện tử Bài 1 Giới thiệu nhằm nêu sự khác biệt giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử, thuận lợi/bất lợi của việc sử dụng thương mại điện tử trong kinh doanh, tính toàn cầu hóa của thương mại điện tử. Sự phát triển của thương mại điện tử. Chuỗi giá trị trong thương mại điện tử và...

   77 p cit 25/05/2016 162 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 3 - ThS. Trương Việt Phương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 3 - ThS. Trương Việt Phương

  Mục tiêu cơ bản của Bài giảng Thương mại điện tử Bài 3 Mô hình kinh doanh thương mại điện tử nhằm nêu các mô hình kinh doanh. Các lưu ý để triển khai thành công mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử.

   38 p cit 25/05/2016 142 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 4 - ThS. Trương Việt Phương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 4 - ThS. Trương Việt Phương

  Nội dung chính của bài 4 Khách hàng trên Internet thuộc bài giảng Thương mại điện tử nhằm trình bày về định nghĩa khách hàng trên Internet, đặc tính sản phẩm, cách thức mua sắm của khách hàng, cách tiếp cận khách hàng trên Internet, Database Marketing và nghiên cứu thị trường.

   46 p cit 25/05/2016 140 1

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử - Chương 2: Chiến lược kinh doanh điện tử

  Bài giảng Kinh doanh điện tử - Chương 2: Chiến lược kinh doanh điện tử

  Nội dung chính trong Bài giảng Kinh doanh điện tử Chương 2 Chiến lược kinh doanh điện tử nhằm giới thiệu về chiến lược kinh doanh điện tử, phân tích chiến lược, mục tiêu chiến lược và định danh chiến lược.

   40 p cit 25/05/2016 253 1

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử - Chương 1: Tổng quan về kinh doanh điện tử

  Bài giảng Kinh doanh điện tử - Chương 1: Tổng quan về kinh doanh điện tử

  Nội dung cơ bản trong Bài giảng Kinh doanh điện tử Chương 1 Tổng quan về kinh doanh điện tử trình bày khái niệm về kinh doanh điện tử và hệ kinh doanh điện tử. Các mô hình kinh doanh điện tử, kiến trúc kinh doanh điện tử, cơ sở hạ tầng cho hệ kinh doanh điện tử.

   44 p cit 25/05/2016 153 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 8 - ThS. Trương Việt Phương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 8 - ThS. Trương Việt Phương

  Nội dung của bài 8 Thực hiện bảo mật trong thương mại điện tử thuộc bài giảng Thương mại điện tử nêu bảo vệ bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, kỹ thuật WaterMarking và 1 số công ty cung cấp giải pháp, thiết lập bảo vệ trong trình duyệt Web. Chứng thực số.

   88 p cit 25/05/2016 162 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 3: Internet và các dịch vụ trên Internet

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 3: Internet và các dịch vụ trên Internet

  Mục tiêu chính của chương 3 Internet và các dịch vụ trên Internet thuộc Bài giảng Thương mại điện tử nhằm định danh các ý niệm công nghệ then chốt. Mô tả nguyên tắc của các giao thức Internet và các chương trình tiện ích. Giải thích cấu trúc của Internet, giải thích cách thức World Wide Web làm việc.

   43 p cit 25/05/2016 146 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 7 - ThS. Trương Việt Phương

  Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 7 - ThS. Trương Việt Phương

  Nội dung chính của Bài giảng Thương mại điện tử Bài 7 Mối đe dọa an ninh trong thương mại điện tử nằm trong bài giảng Thương mại điện tử trình bày về khái niệm bảo vệ trong thương mại điện tử. Các biện pháp phòng vệ và trả đũa (bằng hình thức vật lý hay logic) được thực hiện nhằm nhận diện, giảm thiểu hay loại bỏ các mối đe doạ.

   73 p cit 25/05/2016 170 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - ThS. Thái Kim Phụng

  Trong chương 3 Thị trường thương mại điện tử thanh toán trực tuyến nằm trong bài giảng Thương mại điện tử nhằm trình bày về thị trường thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến. Thị trường Thương mại điện tử là nơi trao đổi thông tin, hàng hoá, dịch vụ, thanh toán.

   42 p cit 25/05/2016 186 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số