Microsoft Office Excel 2010 cơ bản - Bài 21: Hàm tìm kiếm và hàm tham chiếu trong Excel 2010

Video "Hàm tìm kiếm và hàm tham chiếu trong Excel 2010" trong khóa học Online "Microsoft Office Excel 2010 cơ bản" nhằm giúp chúng ta tìm kiếm dữ liệu theo điều kiện, trích lọc dữ liệu nhanh chóng trong Excel. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.