Video Chuốt trên một trung tâm máy tiện

Video "Chuốt trên một trung tâm máy tiện" cung cấp cho người xem kiến thức về nguyên lý kỹ thuật chuốt trên một trung tâm máy tiện trong nghề tiện, hỗ trợ các bạn học có thêm tư liệu tham khảo hữu ích và bổ sung kiến thức về cắt gọt kim loại.